Flow Form Warszawa - Stoły epoksydowe recznie robione

Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania produktów fizycznych w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 • 2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – Flow Form Nadiia Humenna, NIP 5322111937, REGON 528392310
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: flowform.pl
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym flowform.pl
 7. Towar – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Konto – konto w Sklepie, które Klient zakłada i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 14. Operator płatności – Podmiotem świadczącycm obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000794787 , numer NIP 5272898696.
 15. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 • 3. Kontakt ze Sklepem
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@flowform.pl
  2. pisemnie na adres: Zamkowa 41a, 05-462, Pęclin
  3. a także telefonicznie pod numerem: +48737482782 w godz. 9-17 w dni robocze.
  4. adres magazynu: Św. Jana Pawła II 6, 07-132 Ostrówek
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Millennium SA: 96 1160 2202 0000 0006 1134 8463
 • 4. Środowisko cyfrowe Klienta
 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  2. przeglądarka plików pdf, word, excel,
  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

 

 

 • 5. Usługi cyfrowe
 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Towary a także nieodpłatne treści cyfrowe i usługi cyfrowe.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne treści i usługi cyfrowe:
  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
  2. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie (usługa cyfrowa),
  3. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta. Umowę Klient może również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.


 

 • 6. Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

 

 • 7. Zasady składania Zamówienia
 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §6 Regulaminu
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka’’.
  2. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”.
  3. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru.
  4. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
  5. dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu.

 

 • 8. Opis Usług, Ich Zakres oraz Warunki Świadczenia
 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi:
 2. Sprzedaż mebli: Oferujemy szeroki wybór mebli, w tym stoły, krzesła, fotele i inne. Każdy produkt jest dokładnie opisany na stronie sklepu, wraz z informacjami dotyczącymi materiałów, wymiarów i cen.
 3. Sprzedaż dodatków z żywicy epoksydowej: Oferujemy różnorodne dodatki wykonane z żywicy epoksydowej, w tym zegary, deski kuchenne, lampy, świece sojowe, i inne unikalne przedmioty. Opisy produktów zawierają informacje o materiałach, wymiarach i cenach.
 4. Warunki świadczenia usług:
 5. Zakup produktów: Zakupu produktów można dokonać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej sklepu. W celu złożenia zamówienia, kupujący musi założyć konto użytkownika.
 6. Płatności: Wszystkie płatności za zamówienia muszą być dokonane zgodnie z wybraną metodą płatności przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 7. Dostawa: Produkty są dostarczane zgodnie z wybraną przez kupującego metodą dostawy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione produkty w określonym terminie.
 8. Reklamacje i zwroty: W przypadku stwierdzenia wad produktów, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 12 regulaminu. • 9. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności
 1. Ceny Towarów są określone w ich opisach dostępnych w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
 6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
 7. Transport Własny dla mebli: 0-100 km – 123 zł brutto; 100-250 km – 246 zł brutto; 250+ km – 430 zł brutto. Czas dostawy: 3-10 dni roboczych.
 8. b. Paczkomat InPost dla dodatków z żywicy oraz świec: koszt 12,99 zł brutto. Czas dostawy: 1-3 dni robocze.
 9. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
 10. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 11. karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro)
 12. przelewy elektroniczne,
 13. płatności mobilne, w tym blik
 14. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności dotyczące poszczególnych Towarów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 15. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do

 

 • 10. Prawa i Obowiązki Sprzedawcy
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad.

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność produktów z umową sprzedaży.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

 

 • 11. Prawa i Obowiązki Kupującego
 1. Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych i pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu bez podania przyczyny.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, kupujący zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

 • 12. Reklamacja
  (Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar, treść lub Usługę cyfrową zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

 • 13. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Towarów termin jest liczony od dnia przekazania Towaru Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Towaru.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 1. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 4. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszt opakowania i nadania.
 5. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z treści lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

 • 14. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

 

 • 15. Prawa autorskie
 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a także materiały wchodzące w skład Towarów i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
 2. Klient może korzystać z ww. treści na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

 • 16. Dane osobowe i pliki Cookies
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

 • 17. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 14 czerwca 2024

 

 

Formy płatności Flow Form
Oferowane formy płatności